ဘီးတပ်ကုလားထိုင် အသုံးပြုရာတွင် ကူညီခြင်း全14本

以下の月額見放題に登録することで、このカテゴリの動画は見放題になります。

● 車椅子からベッド、ベッドから車椅子への移乗、平地や坂道等を移動する際の、車椅子の介助について、実際の現場で必要な技術を、細かい点まで踏み込んで説明しています。

● ကုတင်မှ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်သို့ သို့မဟုတ် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်မှ ကုတင်ပေါ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဖြင့် မြေပြင်ညီ သို့မဟုတ် လျှောစောင်းများတွင် သွားလာခြင်းများကို လူနာအား အမှန်တကယ် ကူညီရာတွင် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များ။

関連動画 一覧へ