အဝတ်အစားဝတ်ခြင်းနှင့် ချွတ်ခြင်းအတွက် ကူညီပေးခြင်း全15本

以下の月額見放題に登録することで、このカテゴリの動画は見放題になります。

● 全介助・一部介助・ストーマや胃ろうカテーテル等を装着した、様々な状態のご利用者様の、着脱の介助について、実際の現場で必要な技術を、細かい点まで踏み込んで説明しています。

● အလုံးစုံ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အကူအညီလိုအပ်သော လူနာများနှင့် အစာအိမ် သို့မဟုတ် အစာသွင်းပြွန် တပ်ထားရသော လူနာများကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးစုံနှင့် လူနာ အဝတ်အစားဝတ်ခြင်းနှင့်ချွတ်ခြင်းကို အမှန်တကယ်ကူညီရာတွင် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်များ။

関連動画 一覧へ