HỖ TRỢ THAY QUẦN ÁO全15本

以下の月額見放題に登録することで、このカテゴリの動画は見放題になります。

● 全介助・一部介助・ストーマや胃ろうカテーテル等を装着した、様々な状態のご利用者様の、着脱の介助について、実際の現場で必要な技術を、細かい点まで踏み込んで説明しています。 

● Sẽ đi vào những điểm chi tiết liên quan đến kỹ thuật cần thiết tại nơi làm việc thực tế để giải thích về việc hỗ trợ thay quần áo cho khách hàng có nhiều hoàn cảnh khác nhau như cần hỗ trợ toàn phần, hỗ trợ một phần, lắp đặt hậu môn nhân tạo hay ống thông dạ dày v.v...

関連動画 一覧へ